Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – bbq-express.nl

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen bbq-express.nl en de gebruikers van dit bestelplatform.

 

 1. Definities

 

Aanbod : productenaanbod en dienstenaanbod van Landwinkel VisserVlees welke door de gebruiker van het platform kunnen worden besteld.

 

bbq-express.nl : een handelsnaam van Rye Peat b.v. te Veenendaal, handelend voor zichzelf.

 

Bestelling : door de gebruiker van het platform geselecteerde producten en diensten welke via het platform worden besteld en betaald.

 

Gebruiker : een natuurlijk persoon die een bestelling plaatst via het platform.

 

Landwinkel VisserVlees : het bedrijf dat vlees, vleeswaren, barbecue-producten en aanverwante producten bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van de overeenkomst van het platform gebruikt.

 

Overeenkomst : een overeenkomst tussen de gebruiker en Landwinkel VisserVlees met betrekking tot een bestelling en de bezorging of afhalen van de bestelling.

 

Platform : de website(s), tools en hardware van bbq-express.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners, waarop de services beschikbaar worden gemaakt.

 

Productinformatie : de informatie van Landwinkel VisserVlees met betrekking tot contactgegevens, productaanbod, prijzen voor afzonderlijke producten, bezorggebied (inclusief postcodes) bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

 

Services : de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door bbq-express.nl worden aangeboden aan de gebruiker, welke onder meer bestaan uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren en tot stand komen van de overeenkomst en het doorsturen van de bestelling naar Landwinkel VisserVlees.

 

 1. Identiteit van bbq-express.nl

 

bbq-express.nl is een handelsnaam van                                             Rye Peat b.v.

Einsteinstraat 41b

3902HN  Veenendaal

KvK : 62502271

Btw no : NL854843322B01

Tel : +31651416139

Email : bbqexpress.nl@gmail.com

 

 1. Toepasselijkheid

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de services. Bbq-express.nl is niet verantwoordelijk voor het aanbod. Op het aanbod zijn, indien van toepassing, de Algemene Voorwaarden van Landwinkel VisserVlees van toepassing.

 

 • De gebruiker gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met Landwinkel VisserVlees aan voor de levering van het door de gebruiker geselecteerde aanbod. De gebruiker is gebonden aan de bestelling en kan geen recht op terugbetaling doen gelden, behalve in het geval van annulering door Landwinkel VisserVlees op grond van artikel 6.1 hieronder.

 

 1. Het aanbod

 

 • Bbq-express.nl publiceert het aanbod namens Landwinkel VisserVlees, overeenkomstig de door Landwinkel VisserVlees aangeleverde productinformatie. Bbq-express.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en de productinformatie op het Landwinkel VisserVlees kan bij de bereiding van het aanbod ingrediënten en additieven gebruiken welke allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Wanneer gebruiker allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch of via Whatsapp contact op te nemen met VisserVlees omtrent actuele allergenen-informatie alvorens een bestelling te plaatsen.

 

 • Bbq-express is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het platform en/of Landwinkel VisserVlees.

 

 1. De overeenkomst

 

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat gebruiker de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop “Bestellen” en de daarop volgende handelingen voor betaling van de bestelling heeft afgerond.

 

 • Na ontvangst van de bestelling zal bbq-express.nl de bestelling aan de gebruiker bevestigen aan het door de gebruiker aangegeven emailadres.

 

 • De overeenkomst kan alleen door Landwinkel VisserVlees worden uitgevoerd als gebruiker correcte en volledige contactgegevens en adresgegevens heeft verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. Gebruiker heeft de plicht om eventuele onjuistheden in verstrekte gegevens onverwijld aan Landwinkel VisserVlees te melden via info@vleesvandichtbij.nl of telefonisch (Whatsapp) via 06-82681726.

 

 • Indien gebruiker kiest voor bezorging van de bestelling, dient hij/zij aanwezig te zijn op het door gebruiker aangegeven adres om de bestelling in ontvangst te nemen.

 

 • Indien gebruiker kiest voor het afhalen van de bestelling, dient hij/zij zich binnen het tijdvenster zoals dat op de bevestigingsmail en op de website van het platform is weergegeven, te melden.

 

 • Bbq-express.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de

 

 1. Ontbinding of annulering van de overeenkomst

 

 • In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat gebruiker geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Een bestelling kan niet bij bbq-express.nl worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door gebruiker bij Landwinkel VisserVlees is slechts mogelijk als deze expliciet aangeeft dat de annulering van de bestelling door gebruiker mogelijk is.

 

 • Landwinkel VisserVlees heeft het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren indien het aanbod niet meer beschikbaar is, gebruiker een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of contactgegevens heeft opgegeven, of in geval van overmacht.

 

 1. Betaling

 

 • Betaling van een bestelling via het platform kan uitsluitend plaatsvinden door gebruik te maken van een op het platform aangeboden online betaalmiddel.

 

 • Behoudens het bepaalde in artikel 6 is het (gedeeltelijk) terugbetalen van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door gebruiker gebruikte betaalmethode kan de verwerking hiervan maximaal 10 dagen in beslag nemen.

 

 • Landwinkel VisserVlees heeft bbq-express.nl geautoriseerd om namens Landwinkel VisserVlees de online betaling van gebruiker in ontvangst te nemen.

 

 1. Klachten

 

 • Klachten van gebruiker over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst dienen door gebruiker bij Landwinkel VisserVlees te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij Landwinkel VisserVlees. Hierbij kan gebruiker gebruik maken van het emailadres info@vleesvandichtbij.nl of telefoonnummer 06-82681726.

 

 • Bbq-express.nl sluit het gebruik van het ODR-platform (Alternative Dispute Resolution) als bedoeld in de EU-richtlijn 2013/11/EU expliciet uit ( ec.europa.eu/odr ). Het emailadres van bbq-express.nl@gmail.com

 

 1. Opslag, inzicht en gebruik van persoonsgegevens

 

 • Bbq-express.nl verwerkt de door gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor correcte uitvoering van de bestelling en directe communicatie over deze bestelling met gebruiker. Wanneer gebruiker bij het plaatsen van een bestelling expliciet heeft aangegeven prijs te stellen op toezending van de nieuwsbrief, zal het aangegeven emailadres hiervoor maximaal één keer per maand worden gebruikt. Onderaan in deze nieuwsbrief kan door middel van het aanklikken van de link “uitschrijven” verdere toezending van nieuwsbrieven worden beëindigd. Een herroeping van de toestemming voor toezending van de nieuwsbrief kan ook plaatsvinden via email : nl@gmail.com

 

 1. Privacy statement

 

BBQ-Express, gevestigd aan Einsteinstraat 41b

3902HN Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

bbq-express.nl (handelsnaam van Rye Peat b.v. te Veenendaal)

Einsteinstraat 41b

3902HN Veenendaal

0651416139

 1. Roggeveen is de Functionaris Gegevensbescherming van BBQ-Express Hij is te bereiken via bbqexpress.nl@gmail.com

 

 

 

Persoonsgegevens welke wij verwerken

BBQ-Express verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

– Voor- en/of achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens welke wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bbqexpress.nl@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BBQ-Express verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen (mits dit door u uitdrukkelijk is toegestaan)

– U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– BBQ-Express verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

welke wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BBQ-Express bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal 24 maanden na het plaatsen van de laatste bestelling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BBQ-Express verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, welke wij gebruiken

BBQ-Express gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BBQ-Express en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bbqexpress.nl@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

BBQ-Express wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BBQ-Express neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bbqexpress.nl@gmail.com.

 

 

 

Veenendaal, 1 juli 2020